Tietosuojaseloste

Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö:n asiakas-, kumppani- ja markkinointitietoja koskeva tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö

Y-tunnus: 1074575-1

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö

Hallituskatu 9 a

28100 Pori

3. Rekisterin nimi

Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö:n lahjakorttien asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröinnin perusteena on asiakkaan tai kumppanin Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö:n kanssa sopimuksella vahvistettu liiketoimintasuhde tai erillinen suostumus asiakastietojen käsittelyyn. Rekisteri tarkoituksena on ylläpitää Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö:n asiakkaiden ja kumppaneiden välisen yhteistyön edellyttämiä henkilötietoja, varmistaa sujuva asiakaspalvelu sekä etujen ja palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen, mahdollistaa markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tai kumppanin kanssa seuraavissa tarkoituksissa:

 • Lahjakortti, lippu- tai tuoteostojen tai muiden palvelu-/ tavaraostojen toteutukseen ja vahvistamiseen asiakkaalle
 • Ostoihin liittyvän lisäinformaation välittämiseen
 • Verkkokaupan kautta suoritettujen ostojen toteuttamiseen ja vahvistamiseen asiakkaalle
 • Tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä tarvittavaan tilastointiin
 • Palaute-, poikkeama ja tyytyväisyystietojen keräämiseen
 • mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi tarkoitukseen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi
 • Evästeitä hyödynnetään nopeuttamaan sivun toimintaa ja kohdentamaan sivuston sisältöä paremmin käyttäjälle sopivaksi. Kaikkea evästeiden keräämää tietoa voidaan käyttää Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö:n tarjoaman palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö:n käyttää evästeitä vain seuratakseen tietoa, jonka sivuston eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle.
 • Useimpien selainten valikossa on kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Mikäli evästeet suljetaan, sivuston käyttö ei ole mahdollista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia asiakas/kumppanitietoja, kuten:

 • Yhteyshenkilö(t)
 • Osoite
 • Laskutus- ja/tai toimitustiedot
 • Tilatut ja toimitetut palvelut
 • Yhteistyökumppaneidemme toimittaman palvelun kautta kertyvä tieto
 • Evästeiden käyttö
 • Maksaminen tapahtuu aina ulkopuolisella maksupalvelun tarjoajalla, jonka tietosuojaselosteeseen voit tutustua ko. palvelussa.
 • Tietoja tietokoneestasi ja selaimestasi, mukaan lukien IP-osoite, ohjelmisto- ja laitteistotiedot sekä pyytämäsi sivu.

6. Rekisterin tietolähteet

Pääasiallinen henkilötietolähde on asiakkaan tai kumppanin itse ilmoittamat tiedot yhteistyön käynnistyessä, tai sen aikana sekä yhteistyötä koskevissa palaute, poikkeama, tyytyväisyys ja tutkimus tarkoituksessa kerätystä tiedosta.

Henkilötietoa kertyy myös asiakaspalvelupisteissä asioinneista sekä ostetuista markkinointikäyttöön tarkoitetusta rekistereistä.

7. Tietojen luovutus

Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän ja sen tytär- /sisaryhtiöiden sisällä sekä yhteistyökumppaneillemme kuvatun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Muutoin tietoja luovutetaan vain lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, jollei palvelun toteutus sitä edellytä. Tällaisessakin tapauksessa Rekisterinpitäjä takaa, että tarpeellisesta tietoturvatasosta huolehditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötietojen käsittelyn lähtökohta on rekisteröidyn oikeuksien ja vapauden kunnioittaminen tiedon käsittelyn kaikissa vaiheissa, ja että henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on varmistettu. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Asiakas/kumppani tietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen päättymisen ja kaikkien velvoitteiden täyttämisen jälkeen enintään 6 kk ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädäntö muuta edellytä.

Rekisterinpitäjä huolehtii että sillä on voimassaolevat sopimukset Toimittajien ja Tietojen Käsittelijöiden kanssa ja että Käsittelijöiden tietoturvakäytännöt ovat tarkoitukseen sopivat. Rekisterinpitäjä toimii yhdessä Käsittelijöiden kanssa estääkseen ja havaitakseen ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyspisteelle. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa oikaisua saatuaan tiedon virheestä tai itse havaittuaan virheen. Jos rekisteröidyllä on mahdollisuus oikaista virhe, tulee hänen ilman viivytystä korjata, poistaa tai täydentää virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto. Jos rekisteröity ei itse pysty korjaamaan tietoa, tulee korjauspyyntö tehdä.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyspisteelle. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö varaa oikeuden rajoittaa maksuttomien oikaisu-, poistamistiedusteluiden määrän yhteen kertaan per vuosi.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyydettäessä siirtoa kirjallisesti, Rekisterinpitäjä toimittaa tarkastusoikeuskohdassa kuvatut tiedot kohtuullisessa ajassa huomioiden toimitettavan tiedon laajuuden. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun Rekisterinpitäjän henkilörekisteristä vastaavaan tahoon.

11. Kolmansien osapuolten sivustot ja palvelut 

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö:n ylläpitämiin sivustoihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien sivustoille. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä muiden sivustojen tietosuojaselosteet.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Raatihuoneen Kellari Avoin yhtiö voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia miten heidän henkilötietojaan käsitellään. Päivitetty viimeksi 19.8.2022.